RODO

Informacja dotycząca wprowadzenia RODO

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”). CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich kontrahentów. Dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna Jan Tomczyk, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 31, NIP: 735-20-62-363.


Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umów zawartych pomiędzy


Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?

CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartych z firmą CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna umów, których Państwo jesteście stroną. CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna jest również uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania jego prawnie usprawiedliwionych interesów, w zakresie opisanym powyżej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są również przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych oraz wypełniania obowiązków związanych z zapobieganiem oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO) oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby działań marketingowych z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą do takich działań jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda.


Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów z CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna oraz świadczenie usług przez CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna na Państwa rzecz.


Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane przez CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych. CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa z CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe zawarte w rejestrach transakcji i dokumentach ich dotyczących, CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna jest zobligowany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. Dane osobowe, które CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przetwarza na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych jest obowiązany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przetwarza w celu prowadzenia działań marketingowych własnych usług, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody.


W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.


Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do wniesienia sprzeciwu Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna. W takim przypadku CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.


W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna w formie:

a) elektronicznej na adres poczty e-mail, 

b) pisemnej na adres: CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 31

Dziękujemy za czas poświęcony przez Państwa na lekturę tego dokumentu.